Amortera eller inte amortera - det är frågan

Det debatteras huruvida amorteringskraven skall skärpas ytterligare för lån upptagna av privatpersoner. Finansinspektionen vill införa ett skuldkvottak som skulle innebära att varje privat låntagare inte skall kunna ha lån som överstiger den disponibla inkomsten med en viss procent utan att behöva amortera sina lån. Hur förslaget slutligen blir utformat är i skrivande stund inte klart. Men frågan är om det är till fördel att amortera sina lån eller inte.

Om du som privatperson tar ett lån och amorterar av lånet löpande kommer du efterhand att minska risknivån och öka kreditvärdigheten inte enbart gentemot långivaren utan också gentemot andra leverantörer såsom billeverantör, telefonleverantör osv. Om du amorterar minskar även räntebelastningen framgent vid oförändrad räntesats då basen för ränteberäkningen minskar. Om du inte amorterar och räntan stiger tränger räntekostnaderna ut möjligheten till annan konsumtion och risknivån ökar med svårigheter att vid behov få ytterligare krediter eller till och med betala på lånet.

Företag

Låter du ditt företag amortera låneskulderna minskar räntekostnaderna och risknivån även för företaget samt resultatet förbättras. Precis som för privatpersoner så ökar kreditvärdigheten efterhand som amorteringen minskar företagets skuldbelastning. Men företaget ökar även i värde då de nyckeltal som ligger till grund för värderingen av aktiebolaget förbättras.

Kreditgivarna

Flera kreditgivare vill inte att deras kreditvärdiga låntagare ska amortera. Det är naturligtvis bekvämt när säkra kunder betalar sin ränta och inte minskar kreditgivarens fordran så länge låntagaren är en säker betalare. Om låntagarna istället amorterar kommer det ställas krav på kreditgivarna att hitta nya objekt/låntagare att låna ut till för att göra nya affärer och tjäna pengar. Det skapar också möjligheter till andra att finansiera nya projekt. Den processen ökar möjligheterna till utveckling och tillväxt i ekonomin.

Nationalekonomiskt

Desto fler som amorterar sina lån ju större press blir det på räntan i nedåtgående riktning. Detta beror på att om allt annat lika kommer efterfrågan på pengar att minska vid amortering och då sjunker priset (räntan) på att låna och efterfråga pengar. Amortering tränger också ut möjligheten att konsumera för den del som man amorterar. Det innebär att inflationstrycket minskar och därmed också räntan.

Amortera mera

Som synes är det stora fördelar för privatpersoner, företag, kreditgivare och samhällsekonomin att låntagare amortera mera. Samtidigt som det på sikt ökar friheten. Den som står i skuld är inte fri.

 

Claes-Eric Larsson,
Är auktoriserad revisor/partner på YBJ Group – Your Business Journey AB