• – Just sådant som består av yttre påverkan, när någonting händer på arbetsplatsen, är en typ av ohälsa som breder ut sig idag, säger Peter Burman, chef på Arbetsmiljöverket i Växjö.

Arbetsmiljön ett samhällsproblem

Stressen ökar på många arbetsplatser och ger upphov till både utbrändhet och långtidssjukskrivningar eller förtidspensioneringar. – Just sådant som består av yttre påverkan, när någonting händer på arbetsplatsen, är en typ av ohälsa som breder ut sig idag. Många arbetsgivare behöver ändra sitt sätt att jobba med de här frågorna för att man ska komma till rätta och bromsa utvecklingen, säger Peter Burman, chef på Arbetsmiljöverket i Växjö.

Fram till 2020 har Regeringen gett försäkringskassan i uppdrag att minska antalet sjukdagar till högst nio per person och år. Aktuell statistik från försäkringskassan visar dock att den här typen av stressrelaterade diagnoser fortsätter att öka i samhället idag.

– Vår roll är att ta fram ett regelverk, föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, som ett stöd för att minska konsekvenserna av arbetsmiljöproblemen, som finns utbredda inom nästan alla branscher i samhället. Föreskrifterna trädde i kraft den 31 mars förra året och under det här året har Arbetsmiljöverket gjort 500 inspektioner runt om i hela landet.

– Arbetsgivarna kan jobba med att vara tydliga så att man får balans mellan krav och resurser. Det kan också handla om hur man förlägger arbetstiden på ett sådant sätt att det blir hållbart. På vissa arbetsplatser behöver man inrätta stödfunktioner när det behövs, säger Peter Burman.

I sistnämnda fall kan det gälla medarbetare i så kallade kontaktyrken, socialsekreterare, hemtjänstpersonal och övriga vårdyrken ingår bland dessa, där det finns en brukare som är beroende av att dessa lyckas i sitt yrkesutövande.

– Vården och omsorgssektorn är en sådan bransch där stressfaktorerna ökar. Personalen möter människor som är beroende av hur man lyckas med sitt arbete, andra människors hälsa är beroende av hur de agerar, poängterar Peter Burman.

Detta är exempel på arbetsmiljöproblematik som kommit fram vid inspektionerna.

– Det är dock för tidigt att dra några slutsatser av om föreskrifterna haft några direkta effekter totalt sett på arbetsmiljöförhållandena, där vi hittills fokuserat mest på den offentliga sektorn.

 

Fakta

Fram till 2020 har Regeringen gett försäkringskassan i uppdrag att minska antalet sjukdagar till högst nio per person och år. Aktuell statistik från försäkringskassan visar dock att den här typen av stressrelaterade diagnoser fortsätter att öka i samhället idag.