Attityden i fokus för att lösa rekryteringsbehov

Nästan hälften av alla företag i Sverige har haft behov av att rekrytera personal under de senaste två åren. Enligt Företagarnas senaste rapport uppges att hela 46 procent av de tillfrågade företagen i undersökningen har ett stort rekryteringsbehov.

Inför det kommande året har fyra av tio företagare dessutom uppgett att de har ett kvardröjande stort behov av rekrytering.

Grunden i problemet är den sedan tidigare kända kompetensbristen som breder ut sig, inte minst inom tillverkningsindustrin.

Jobben finns men kompetensen saknas för att fylla de tomma platserna hos företagen. På sikt kan det bli ett välfärdsproblem. Företagen letar sig utomlands för att hitta personalen till lägre löner.

Kommunerna tappar skattekraften och det kan röra sig om en ond cirkel.

Den senaste rapporten från Företagarna med vinjetten Attityden Dumbom är i långa stycken avslöjande. Slutsatsen är att kosmetiken i tidigare undersökningar undanhållit viktiga delar av verkligheten. Nu skärskådas problemet mera på individnivå.

Rapporten utgår från vilken förmåga, erfarenhet och utbildning som efterfrågas. Internutbildningar tas med som ett alternativ som kan lösa arbetskraftsbristen, som dessutom kan täckas med utbildning av nyanlända efter SFI-undervisning.

I nästa fas kommer den individuella anpassningsgraden och den sociala kompetensen upp på tapeten.

Ansvarstagande, självgående och attityd tas in som nya parametrar i undersökningen som tillmäts allt större betydelse.

Detta ger en vink om att de personliga egenskaperna tillmäts allt större betydelse och de rent formella kraven för en anställning kan ställas på undantag för att få fart på hjulen med full bemanning.