• Hannele Johansson.

Biogas – en viktig del av den fossilfria transportsektorn

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken har börjat minska och är nu ca 10 % lägre än 1990. Det räcker emellertid inte om vi ska nå målet om en minskning på 70 % till 2030 vilket vår regering och riksdag vill. Andelen bilar som går på förnybara bränslen ökar för sakta. Man tycks inte inse att alla förnybara bränslen behövs och ska användas där de gör störst nytta. I stället premieras ett bränsle i taget vilket skapar osäkerhet på marknaden. Men blir det för stor slagsida på ett bränsle kommer den förnybara andelen att minska.

Biogas är ett av de få bränslen som lämpar sig för alla typer av transporter. Idag närmar sig andelen biogas i fordonsgasen 80 %. Det innebär att biogasfordon har lika liten, eller mindre, klimatpåverkan som el- och laddhybrider. I komprimerad form kan biogasen användas i såväl lätta som tunga fordon. I flytande form fungerar den i långväga transporter, såväl i landbaserade som i sjötransporter. Idag finns över hundra fartyg som går på flytande naturgas (LNG) levererade eller i beställning och i flera av Europas hamnar byggs infrastruktur för LNG. Anledningen är främst de nya hårdare utsläppsreglerna. Användningen av LNG i sin tur driver på utvecklingen av flytande biogas (LBG). Till år 2050 bedöms den svenska sjö- och skärgårdstrafiken kunna gå helt på förnybar gas. I den internationella trafiken kan flytande biogas användas som låginblandning.

På lastbilssidan kommer nya modeller för såväl flytande som komprimerad gas. De nya bilarnas bränsleeffektivitet närmar sig dieselbilarnas motsvarande, vilket är ett gott exempel på den snabba teknikutvecklingen i branschen. Även antalet tankställen för flytande gas ökar både i Sverige och Europa - en förutsättning för att man ska kunna köra tunga fordon på flytande gas.

Idag finns gott om outnyttjad, inhemsk råvara och många som vill producera biogas, särskilt inom jordbrukssektorn där utsläppsminskningarna gör särskilt stor nytta. Utöver lantbruket finns i regionen en skogsnäring som framöver kan bli en ännu större producent av biogas. Biogaspotentialen från rötning av avfall och termisk förgasning av skogsråvara uppskattas kunna uppgå till 20 TWh år 2030. Det motsvarar tio gånger dagens produktion och en fjärdedel av dagens bensin- och dieselförbrukning.

Vad som behövs för att biogas och de andra förnybara bränslena ska ha en chans att ta marknadsandelar från fossila bränslen är att man i handling visar att man menar allvar. Utan rimliga ekonomiska förutsättningar kommer inte våra svenska producenter kunna konkurrera mot billig importerad biogas samtidigt som skattepåslag är ett effektivt sätt att styra valet av drivmedel.

 

Hannele Johansson,
Energikontor Sydost, projektledare med ansvar för nätverket Biogas Sydost.