Borgmästaravtalet - kommuner visar vägen

Borgmästaravtalet är ett initiativ från ett antal lokala politiker i olika delar av Europa, där den bärande tanken är att lokalt genomföra åtgärder för att globalt nå miljömålen. De satta målen förs ner på en lokal nivå där man tar beslut om åtgärder, och kommunerna som signerar avtalet gör en plan för hur åtgärderna ska genomföras, för att uppfylla de globala målen. Kommuner kan på så sätt visa vägen till en energiomställning och visa på konkreta exempel på tekniska och ekonomiska lösningar.

I Sydöstra Sverige har ungefär varannan kommun signerat Borgmästaravtalet, i Kronobergs län sex av åtta. Respektive kommun har inventerat energianvändningen för olika energislag och för olika användarkategorier i kommunen. Denna kartläggning ger, tillsammans med en energistrategi, underlag för beslut om investeringar och andra åtgärder. I flera av kommunerna har åtgärder diskuterats i samverkan med det lokala näringslivet och andra aktörer till exempel Länsstyrelsen och Energikontor Sydost. Den lokala samsynen har varit en förutsättning för genomförandet av olika åtgärder.

För Borgmästaravtal som skrivs under av kommuner i EU finns ett kansli inrättat som arrangerar utbildningar och delar goda exempel från olika delar av Europa. Denna typ av samverkan ger möjlighet att skaffa sig kunskap och erfarenhet, som är värdefull framför allt för mindre kommuner som ofta har endast små resurser avsatta. Även regionala nätverk för liknande samverkan har uppstått, ett sådant finns exempelvis mellan de nordiska länderna.

Förutom den struktur som Borgmästaravtalet ger i det lokala energi - och miljöarbetet och den kunskapsöverföring som kan uppstå, så ger avtalet också en möjlighet att marknadsföra sina ansträngningar i en bredare kontext. Kommunens bidrag till effektivare energianvändning och ökad tillförsel av förnybar energi är viktig genom att man verkar i rätt riktning, genom att åtgärderna uppmärksammas och genom att fungera som en lokal vägvisare i riktning mot uppfyllandet av de globala målen.

Göran Gustavsson
Energikontor Sydost,
projektledare inriktad på bioenergi samt energistatistik och regional utveckling