Det blev fel – kan jag byta mellan K-regelverken?

Det har nu gått en tid sedan alla aktiebolag tog ställning till om de skulle tillämpa redovisningsregelverket K2 eller K3. Blev valet det rätta? Om inte – finns det möjlighet att byta?

Valet var enkelt för de företag som definieras som större* − då skulle huvudregelverket K3 tillämpas. Men för alla företag som definieras som mindre* var valet desto svårare. Det fanns flera viktiga ställningstaganden att ta hänsyn till, bland annat:

Inom vilken bransch verkade företaget?Var företaget i ett expansivt skede och förväntades bli större inom några år?Vad fanns i företagets balans- och resultaträkning vid tillfället för övergången?Ingick företaget i en koncern med särskilda interna instruktioner?Vad använde företaget sin årsredovisning till, exempelvis upphandling?

Regelverk med begränsningar

Förenklingsregelverket K2 innehåller flera begränsningar. Det är till exempel inte tillåtet att:

Aktivera internt genererade immateriella anläggningstillgångar.Skriva upp andra anläggningstillgångar än fastigheter.Skriva upp fastigheter till ett högre värde än taxeringsvärdet.Värdera finansiella anläggningstillgångar till verkliga värden.Redovisa uppskjutna skatter.Redovisa pensionsåtaganden inom linjen.Nuvärdesberäkna skulder.Använda funktionsindelad resultaträkning.

Det är viktigt att utvärdera om dessa begränsningar är ett hinder för ditt företag eller om K2 är "good enough".

Vad gäller vid byte mellan K2 och K3?

Om du kommer fram till att det är dags att byta från K2 till K3 men funderar på om man får göra det? Svaret är ja, ett företag som tillämpar K2 får alltid byta till huvudregelverket K3.

Däremot om företaget använt huvudregelverket K3 och önskar byta till förenklingsregelverket K2 är det viktigt att känna till att det endast får ske om det finns särskilda skäl. Skatteskäl är inte ett skäl som godtas som grund för byte av regelverk. Grund för byte av regelverk kan vara såväl interna som externa förhållanden, till exempel att företaget har bytt huvudägare, företagets verksamhet har minskat i omfattning.

Om företaget aldrig har tillämpat K2-regelverket tidigare kan företaget byta från K3 till K2 utan särskilda skäl.

Sammanfattningsvis är svaret på frågan om det går att byta regelverk både ja och nej. Det finns inga hinder vid ändring från K2 till K3. Att byta från K3 till K2 är möjligt om det finns särskilda skäl eller om företaget aldrig tillämpat K2 tidigare.

Remissförslag

Ett nytt remissförslag föreligger främst i syfte att ta fram ett samlat regelverk för icke-noterade företag. Bokföringsnämnden föreslår att det nya allmänna rådet ska tillämpas på årsredovisningar som avser räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2015 gällande aktiebolag och ekonomiska föreningar. I praktiken avses de årsbokslut som ska upprättas per siste december 2016. Något beslut är vid dags datum inte fattat ännu.

Det står dock klart att den tidigare Alternativregeln för pågående arbeten på löpande räkning som man fick tillämpa i K2 har blivit stoppad. Klagomål har lämnats mot Sverige till EU-kommissionen så Bokföringsnämnden har beslutat att upphäva denna regel.

*Definition av företagets storlek

företaget har fler än 50 anställda i medeltalföretaget har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutningföretaget har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Om ett företag uppfyller minst två av ovanstående villkor under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren är företaget större. Övriga företag räknas som mindre företag.

Sara Johansson