Fler småföretag bör delta i offentliga upphandlingar

Hur våra skattepengar fördelas är- och har alltid varit en aktuell fråga. Möjligtvis för att skatten och döden är det enda som en medborgare faktiskt kan räkna med. Ibland är åsikterna dock samstämmiga kring detta, i vart fall utgångspunkterna. Hur stat och kommun bör agera när de anlitar leverantörer är ett sådant exempel.

Vi är alla överens om att det är viktigt att det allmänna ska använda sina kronor och ören på ett omdömesfullt sätt. För att detta ska ske finns lagen om offentlig upphandling (LOU) som träder i kraft när ex. stat eller kommun ska köpa in varor eller tjänster. LOU stipulerar exempelvis att leverantörer inte får diskrimineras på grund av vart leverantören finns placerad och att kraven som uppställs ska vara proportionerliga i förhållande till upphandlingen. Allt detta för att säkerställa konkurrensutsättning. Dock är det många upphandlande myndigheter som uppger att man skulle önska att fler företag var med och bjöd på deras upphandlingar. Över 99 % av det svenska näringslivet består av små företag (0-49 anställda). Företagarnas undersökningar visar dock på att enbart 27 % av Sveriges småföretag väljer att lämna in anbud vid offentliga upphandlingar. Det finns således en stor outnyttjad potential för anbud från fler företag när det offentliga köper in varor och tjänster med användning av våra offentliga medel.

Ansträngningar för förbättringar görs på olika håll, inte minst i Företagarnas föreningar runt om i Småland men tyvärr finns fortfarande problem. Många små företag avstår från att lämna anbud och den främsta anledningen är att de anser att offentlig upphandling är krångligt och tar för lång tid. För stora upphandlingar är en annan viktig orsak. Utöver detta avskräcker irrelevanta krav många företag från att lämna anbud. Detta är negativt, både för de små företag som därigenom går miste om en stor och viktig marknad, och för den offentliga sektorn som ofta har problem med att det kommer in för få anbud i upphandlingarna. Debatten om att införa krav om "kollektivavtalsliknande" villkor i upphandlingar kommer sannolikt inte underlätta den omständigheten.

För att förbättra de små företagens situation bör myndigheterna fokusera på följande tre moment:

1. Skapa dialog med näringslivet. Sprid medvetenhet om vad offentlig upphandling är, vilka inköp som ska göras och var intresserade företag kan hitta upphandlingarna. Att kontinuerligt bemöta kritik är också en viktig del.

2. Gör inte förfrågningsunderlagen krångligare än nödvändigt. Och se till att de krav som ställs är rimliga och relevanta.

3. Vid större upphandlingar bör kontrakten så långt möjligt delas in i mindre delar, geografiskt eller produktmässigt, vilket underlättar för små företag.

Fler anbud från små företag skapar ökad konkurrens i de offentliga upphandlingarna och därmed bättre möjligheter till goda affärer. En sådan utveckling tjänar både offentlig sektor och små företag på – och i förlängningen hela Sverige i form av ökad tillväxt.