• Novas rektor Bengt Karlsson och kommundirektören Ann-Christine Vösu och där bredvid professorerna Georgia Destouni och Ulf Karlsson som båda medverkade vid konferensen.

Forskarkonferens med sikte på framtiden

I november arrangerades en konferens med fokus på nya forskningsinfrastrukturer i Oskarshamn. – Vi tror att en etablering av ett forskningscenter på Äspö kommer att ge bra kraft för både forskning, innovation och regionens affärsutveckling, säger kommundirektör Ann-Christine Vösu.
Sedan startskottet gick för ungefär två år sedan har planerna på ett framtida forskningscenter på Äspö tagit fart på flera sätt.
– Plattformen är lagd genom den forskning som under lång tid skett på Äspö. Redan där har vi en unik resurs och en forskarmiljö som kan användas för grundläggande och tillämpad forskning inom en rad olika discipliner. Den kommande processen handlar om att utveckla forskningsinfrastrukturen och att återinvestera i den kunskap som redan finns på Äspölaboratoriet, menar Ann-Christine Vösu när tvådagarskonferensen inleddes på Forum i Oskarshamn.
Inriktningen på konferensen var att presentera de kommande projekten för företrädare för landets stora universitet och forskare från andra länder. Sammantaget medverkade ett 90-tal personer vid föreläsningar och seminarier.
SKB och Oskarshamns kommun har i sitt forskningssamarbete tagit initiativ till att väsentligt bredda forskningen vid Äspölaboratoriet – en unik forskningsmiljö som möjliggör kvalificerad forskning.
För grunden i den nya forskningsinfrastrukturen står National Geosphere Laboratory (NGL), ett nationellt geosfärslaboratorium baserat på det befintliga Äspölaboratoriet med omkringliggande områden och verksamheter.
Berglaboratoriet används idag för forskning främst relaterad till omhändertagande och deponering av kärnavfall, men utgör en unik resurs som kan användas för grundläggande och tillämpad forskning inom en rad olika forskningsdiscipliner.

Samlad kompetens

Ett motsvarande laboratorium skulle, av ekonomiska och tidsmässiga skäl, inte kunna nyetableras inom ramen för forskarsamhället.
– Det unika med planerna handlar om att samla en kompetens för samhälls-, vetenskaplig - och humanistisk forskning på en och samma plats, samtidigt som det kan länkas med olika miljöområden, menade Georgia Destouni, professor vid Stockholms universitet.
Ett annat projekt som presenterades var utbildningen ”Geologisk lagring i prekambrisk berggrund”, som lockade ett 30-tal studenter från 13 länder till Oskarshamn under sommaren – bara det ett gott tecken inför skapandet av ett unikt nav för forskning i Oskarshamn.
Tankarna kring Demosite Oskarshamn presenterades också, där man vill tillvarata och samla regionens möjligheter för innovationer inom miljö- och energiområdet.
– Regionen kring Oskarshamn har unika förutsättningar och de stora strukturella resurserna som behövs för att skapa ett europeiskt center för infrastrukturer inom forskning, teknikkunskap och möjligheterna till affärsutveckling – för att bli en attraktiv kärna och ett kompetensmässigt nav för den här typen av forskning, menade Bengt Karlsson på Nova.
En av deltagarna var Marcus Laaksoharju, verksamhetsledareför Nova Forskning och Utveckling (FoU) .
– Redan idag finns ett 100-tal forskare knutna till Nova FoU, något som kan jämföras med antalet vid ett medelstort universitet. Det som kan skapas här är ett centrum som ger nytta för staden, regionen och nationen, menade Marcus Laaksoharju i en paus.
Professor Ulf Karlsson från Kungliga tekniska högskolan även operativ föreståndare för det nybildade rådet för forskning- och innovationsinfrastruktur i Oskarshamn fanns också på plats under konferensdagarna.
– I Oskarshamnsregionen finns den naturliga drivkraften i form av en positiv inställning i kommunen, unika förutsättningar ute på Äspö, en lång tradition av forskning och en industri som är intresserade av högteknologiska projekt, menade Ulf Karlsson. ?