• Eilon Fransson, Birgitta Laurent och David Braic presenterar nyheter på upphandlingsområdet på kök 11 i Växjö.
  • – Den sunda konkurrensen riskerar att sättas ur spel vid för låga anbud, säger Jan-Åke Karlsson, Contract Horizon AB.

Gemensam träff om nya upphandlingsregler på Kök 11 i Växjö

En tredjedel av kommunens budget handlar om upphandlingar. Landstinget och staten är andra aktörer på marknaden. Vid en gemensam träff med inbjudna företagare på Kök 11 i Växjö medverkade David Braic, upphandlingschef Växjö kommun, Birgitta Laurent, upphandlingschef Svenskt Näringsliv, Eilon Fransson, Regionchef Svenskt Näringsliv och Christoffer Lewinowitz. Regionchef Företagarna Kronoberg. Vid seminariet breddades vägen för en ny samverkan mellan aktörerna för att få råd, tips och nyheter på det högaktuella området offentliga upphandlingar.

– Nyheter för 2017 är att den specifika verksamheten måste bestämma behovet och kravet i kommunens upphandlingar. Behovsanalysen och kravspecifikationen ska vara allenarådande när beslut tas om vilken entreprenör som blir vinnare i anbudsprocessen. I de flesta fall fungerar det gnisselfritt och allmänheten ger gott betyg till kommunens upphandlare, enligt en färsk undersökning. Dock är det i regel så att 7,5 procent av alla upphandlingar blir överprövade, säger David Braic, kommunens upphandlingschef med lång erfarenhet av branschen.

LOU, Lagen om Offentliga Upphandlingar, LUF, (försäljningslagen) och LUK, Lagen om koncessionsupphandlingar, är de lagar och regelverk som kommer i fråga på detta område och som även ger både företagare och allmänheten insyn i kommunens offentliga upphandlingar.

– Vi blir alltmer anpassade till EU:s regelverk, vilket innebär att våra företag ska kunna verka konkurrensmässigt över hela den europeiska marknaden. För Kronobergs län, som är rikt på småföretagare som verkar på exportmarknaden har detta avgörande betydelse. 27 procent av alla företagare deltar i offentliga upphandlingar. Varje år köper Sveriges kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter in varor och tjänster för totalt 600-700 miljarder kronor. Länsvis ligger det kring tre miljarder, säger Birgitta Laurent.

Svenskt Näringslivs upphandlingschef beskriver varje upphandling som en unik process som kräver noga planering. Samma regler gäller alla offentliga myndigheter och verksamheter

– Det förekommer både utannonserade och direktupphandlade inköp i kommunens verksamheter. Behovet ska alltid anmälas till upphandlingsenheten hos kommunen. När det gäller den direktupphandlade delen kan allmänheten ta del av den rätt till insyn i allmänna handlingar som är lagstadgad även om ingen utannonsering sker avseende upphandlingen, fastslår David Braic. En sådan omtvistad fråga kan gälla rimliga prisnivåer som rubbas av låga bud som sätter konkurrenssituationen ur spel och strider mot sociala och arbetsrättsliga krav, säger upphandlingschefen på Växjö kommun.

Vid kommunens träff med Svenskt Näringsliv och Företagarna på kök 11 var en av frågeställarna Jan-Åke Karlsson, entreprenadkonsult från Lammhult. Han driver sedan tre år tillbaka Contact Horizon AB, med inriktning mot entreprenadrelaterade tjänster som infrastruktur. Han ställde två frågor till David Braic och Birgitta Laurent, upphandlingschefer på Växjö kommun och Svenskt Näringsliv om lagen om offentlig upphandling, LOU. Den första frågan gällde skev anbudssättning och den andra berörde förkastande av för låga anbud. I det fall anbudssättningen blír skev har inköparen inte tänkt igenom vilka mängder som upphandlats. Det går inte att lasta leverantören för skev prissättning om den upphandlande enheten satt orimliga mängder vilket ger möjlighet till "taktisk" prissättning och den upphandlande enheten satt orimliga mängder vilket ger möjlighet till "taktisk" prissättning och då anbuden prövas enbart på total anbudssumma.

Det går inte att lasta leverantören för skev prissättning om den upphandlande enheten satt orimliga mängder vilket ger möjlighet till "taktisk" prissättning och då ansvaret ligger hos inköpande enhet som måste sätta relevanta mängder på vad som köps in.

David Braic förklarar att Växjö kommun inte köper något annat än det som styrs via inköpssystemet vilket eliminerar risken för taktiska anbud. På den andra frågan om riskerna med för låga anbud, ger Birgitta Laurent det raka svaret att den upphandlande myndigheten måste kasta tillbaka bollen till företagaren, om det förekommer väldigt låga anbud och be om en förklaring. Enligt nya regler går smärtgränsen för alltför låga anbud om dessa inte följer sociala och arbetsrättsliga krav. Den upphandlande myndigheten är skyldig att granska om priset är marknadsmässigt. Överprövningar av anbuden kan göras hos förvaltningsrätten eller kammarrätten. I slutänden blir det en bevisfråga som beror på branschkunskap, där det är viktigt att veta vad timdebiteringen ska ligga på och målet är att myndigheten ska bli mer vaksam på låga anbud, leverantören riskerar att gå i konkurs, kvalitém i leveransen motsvarar inte den upphandlade och den sunda konkurrensen riskerar att sättas ur spel, säger Jan-Åke Karlsson, Contract Horizon AB.

 

Fakta LOU

LOU, Lagen om Offentliga Upphandlingar, LUF, (försäljningslagen) och LUK, Lagen om koncessionsupphandlingar, är de lagar och regelverk som kommer i fråga på detta område och som även ger både företagare och allmänheten insyn i kommunens offentliga upphandlingar.