• IKEA i Älmhult med Gudmund Vollbrecht som talesman i frågan, är tillsammans med Linnéuniversitetet – här företrätt av Lena Fritzén (i mitten) - två av dem som huvudprojektledaren för Höghastighetsbanan.se, Kristina Thorvaldsson (t.h.) har att samarbeta med inför det kommande beslutet om en ny snabbtågsjärnväg mellan Stockholm och Malmö.

Kampen om snabbtågen delar Småland i två grupperingar

Senast på torsdag, den 1 oktober, ska underlagen för beslut om en ny höghastighetsbana genom Småland ha lämnats in till Sverigeförhandlarna – de tidigare statssekreterarna H G Wessberg och Katarina Håkansson- Bohman. De två alternativen från Jönköping söderut – Europabanan via Ljungby och Markaryd, respektive Höghastighetsbanan via Växjö och Älmhult, har då lagt grunden för kommande förhandlingar. Avtal ska slutas hösten 2017 och regeringen fattar beslut våren 2018.

Europabanan, med projektledaren Gunnar Sibbmark, har varit igång med sin argumentation sedan 2001, men under de senaste par åren har det östliga alternativet höjt nerven i kampen.

Höghastighetsbanan ("HH-banan") lyfte vid ett frukostmöte med närmare 200 deltagare i Växjö fram en utredning av konsultbolaget Sweco, som pekade på att den totala samhällsekonomiska nyttan är betydligt större i det östliga alternativet, när man tar hänsyn till en utvecklad regional trafik via Kust-till-kust-banan.

Kortare restider och frilagd kapacitet

Syftet med en ny järnväg för persontrafik i uppåt 300 km/tim är givetvis att korta restiderna, men Trafikverket lyfter också fram behovet av att förbättra punktligheten och öka kapaciteten för godstrafik och regional persontrafik på de nuvarande södra och västra stambanorna. Det når man genom att flytta över snabbgående persontrafik på nya spår, samtidigt som också de gamla spåren måste rustas upp.

Staten kommer i sin bedömning av nyttan att ta hänsyn till sex olika faktorer: Utveckling på bostadsmarknaden, nyttor för näringslivet, effekter på arbetsmarknaden, restidsvinster, minskning av miljöbelastningen samt sociala nyttor för medborgarna.

De lärdomar som har gjorts i andra länder, efter att man har byggt HH-banor, är enligt Sweco att redan starka regioner stärks ytterligare, medan de som inte är starka förut, inte heller tillförs ny utvecklingskraft. I synnerhet gäller detta den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Växjö och Älmhult utmärker sig i dessa avseenden i Kronoberg, anser Sweco, särskilt om man tar hänsyn till större effekter av en bra regional anslutande trafik.

IKEA och Linné-universitetet samverkar

För Älmhults del är det givetvis IKEA:s intressen som väger tungt. Vid frukostmötet i Växjö beskrev Gudmund Vollbrecht vikten av korta restider, för att inte bara "ha arbetskraften till låns".

- Vi har 4 500 anställda i Älmhult, varav 1 500 pendlar in från Malmö-Lund och övriga Skåne varje dag, 200 från Växjö och 100 från Alvesta, och för oss är pendlingstiderna av avgörande betydelse för att kunna attrahera den kompetens vi behöver, sade han.

Lena Fritzén från Linnéuniversitetet i Växjö beskrev vikten för universitetets del av att effektivt knyta ihop Kalmar-Karlskrona med Växjö och HH-banan. De båda länsresidensstäderna sydost om Växjö är också starka tillskyndare av det östliga alternativet.

På frågan om vilka huvudargumenten är, för det konkurrerande västliga alternativet, sade huvudprojektledaren för HH-banan, Kristina Thorwaldsson: "Rakare, snabbare, billigare", men hon tyckte att det egna, östliga alternativet, hade mera som talade för det:

- Starka arbetsmarknadsregioner med större resenärsunderlag. Större inneboende kraft för bostadsproduktion, en utbyggnad för flera kompletterande trafikslag och en ihopknytning av åtta högskolor/universitet. Vårt alternativ är bäst för Sverige – inte bara för regionen, sade hon.

Växjö stad fördubblas  till 2050

I Växjös översiktsplanering (ÖP) ligger en ny station mellan Växjö och Gemla, där HH-banan korsar Kust-till-kust-banan i skilda plan. Effekterna för Växjö skulle bli mycket påtagliga, enligt ÖP-chefen i kommunen, Henrik Johansson.

- Växjö kommer 2050 att ha en befolkning på 120 000 i själva staden, vilket är ungefär det dubbla jämfört med i dag, visade han, samtidigt som han demonstrerade den tänkta tillväxten av bostadsområden och nya områden för andra verksamheter.

En restid på c:a 2 tim mellan Växjö och Stockholm lär dock göra det svårt att upprätthålla något inrikesflyg på Småland Airport, trodde Kristina Thorvaldsson, och refererade till Trafikverkets bedömning, men det går kanske att utveckla charterflyget, menade hon.

Fotnot: Se www.europakorridoren.se respektive www.hoghastighetsbanan.se för fördjupad information om de olika alternativen.