Klimatklivet – ett steg mot fossiloberoende

Inom fjärrvärmesektorn finns en väl etablerad kunskap och erfarenhet av förbränning av biobränslen. Många energibolag har nästan helt byggt bort behovet av eldningsolja genom att elda fasta biobränslen för sin basproduktion. Dessutom har en del som tidigare använde eldningsolja för spets - och reservproduktion numera gått över till bioolja.

Med syfte att minska behovet av fossila bränslen hos Lessebo Fjärrvärme och Värnamo Energi, har Energikontoret i ett projekt tilldelat checkar till företagen för att anlita en konsult. Konsulten har i Värnamo Energis fall gjort ett underlag som har använts i en ansökan till Klimatklivet för att konvertera till biopannor i ett antal av kommunens kransorter. I Lessebos fall man analyserat olika val av lösningar för att säkra värmeleveranserna och att göra det enbart med biobränslen. I Värnamos fall beviljades Klimatklivet och man får nu medfinansiering i mångmiljonklassen. I Lessebo är man nära ett beslut som kommer att ge större utbyte av bioenergin. Detta är två exempel på projekt där EU-medel har lett till konkret och verklig nytta och medverkar till att bygga bort fossilberoendet för uppvärmning.

Klimatklivet, där staten medfinansierar projekt för att minska koldioxidutsläppen, får anses, genom exempelvis nyttan i Värnamo Energis fall, vara en framgång. Det har snabbat på omställningen bort från fossilberoendet på en del olika sätt. Två viktiga konsekvenser som stödet har haft är att antalet laddstolpar har ökat och likaså antalet energikonverteringar, från att använda fossila bränslen för uppvärmning eller industriellt till att använda förnybart t.ex. pellets. Eftersom det fortfarande finns stor potential att energikonvertera i många industrier, så finns i budgeten för 2018 medfinansieringsmöjligheter i det så kallade industriklivet. Detta ger företag möjlighet att få medfinansiering för investeringar som inte alltid bygger på beprövad teknik, vilket innebär att industrin, förutom att ta steg mot fossiloberoende, också ger marknadsintroduktion av nya tekniker. Sverige och svensk teknik fortsätter visa vägen. Klimat – och industriklivet är bra stödformer för att nå ytterligare längre.

 

Göran Gustavsson,
Energikontor Sydost, projektledare inriktad på bioenergi samt energistatistik och regional utveckling.