• Klimatrådets medlemmar är samlade under ett möte.

Klimatrådet i Jönköping län

"Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora konsekvenser på planeten. Människans påverkan på klimatet måste begränsas."

Sedan 2008 har Sveriges 21 länsstyrelser haft uppdraget att i samverkan med regionala aktörer och utarbeta regionala klimat- och energistrategier. Uppdraget har vidareutvecklats och länsstyrelsen har nu uppdraget att leda och samordna der regionala arbetet med energiomställning, minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat samt klimatinvesteringar. Arbetet samordnas sedan år 2011 genom Klimatrådet, som ger konkreta resultat inte många områden - inte minst ökad installation av solceller i länet.

Vilka möjligheter öppnas genom ett aktivt klimatarbete

Klimatförändringarna beror på människans ökade utsläpp av växthusgaser som idag och framöver bidrar till att jordens värmestrålning inte reflekteras ut i rymden i samma omfattning som tidigare. Dessa värmereflekterande gaser i atmosfären kallas växthusgaser. En stor del av gaserna är koldioxid som kraftigt ökar vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering, sjukvården och från vissa industriprocesser.

– Att vi behöver komma ifrån den fossila återvändsgränden är många idag överens om, frågan är i vilken takt och viljan att vara med och bidra till omställningen som skapar nya klimatsmarta lösningar nu och för framtiden, säger Andreas Olsson, administratör inom Klimatrådet i Jönköping. Han fortsätter:

Tre frågor som är bra att ställa till sig själv:

Ett: Hur ser ett hållbart samhälle ut för mig, vilken bild får jag?

Två: Utifrån den bilden, vilka är de största utmaningarna sett till klimatbelastningen? Är det mina resor, hur jag äter eller vad jag konsumerar eller producerar?

Tre: Vad gör jag och företaget rent konkret för att ändra och positivt bidra till samhällets välmående och inte vara en belastning. Lirar dessa insatser med de största utmaningarna enligt ovan eller behöver en kursändring ske för att hamna mer rätt?

– Dessa är exempel på frågeställningar som vi systematiskt arbetar med inom ramen för Klimatrådet, berättar Andreas Olsson. Ett omfattande arbete pågår vilka är grunden för samverkan mellan organisationerna i rådet. Många företag och organisationer står inför liknande utmaningar, som kan bearbetas gemensamt och där samverkan över sektorer skapar nya möjligheter där vi kompletterar varandra i allt högre utsträckning.

– De som redan nu ligger i framkant och ständigt identifierar nya affärsmodeller, hur företagens innovationskraft för hållbara produkter, tjänster och lösningar kan förstärkas- är de som kommer att vara vinnare klara sig bättre, upplyser Olsson. Det handlar om att sätta ambitiösa mål som förenar kortsiktiga förväntningar med långsiktiga ambitioner och att skapa strukturer, incitament och processer som integrerar hållbarhet i verksamheten. Mjuk och hårt. Formellt och informellt.

För att genomföra uppdraget på ett samordnat, effektivt och resultatinriktat sätt tog Länsstyrelsen våren 2011 initiativ till att bilda Klimatrådet. Klimatrådet är ett samverkansorgan med över 100 engagerade personer och fler än 50 företag och organisationer inom Jönköpings län som har ett aktivt engagemang i klimat- och energiarbetet.

– Att så många företag, organisationer samt personer som aktivt bidrar och driver arbetet framåt är unikt i Sverige.

– Fast även om vi är många, så behöver allt fler våga kliva fram och ta initiativ. För vi har väldigt långt tills vi är i hamn med ett fossilfritt samhälle och alternativen är inget som lockar, berättar Andreas Olsson.

Det är Andreas Olssons uppgift att sammanfläta de nio olika grupperna som arbetar inom klimatrådet, för visionen om ett plusenergilän.

Klimatrådets satsar sedan många år tillbaka på att kommunicera arbetet. Under Almedalsveckan presenteras Solmatchen som en del av en satsning för öka produktion av förnybar el. Under hösten hålls även den årliga Klimatveckan. Under veckan genomförs och samlas många människor på seminarier och satsningar i hela länet. En av höjdpunkterna är den 28 september då vi har förmånen att lyssna till Kai Wärn VD och koncernchef på Husqvarna talar på Klimatkonferensen. En gratiskonferens som årligen samlar närmare 900 besökare från hela Sverige.

Pris för framgångsrikt klimatarbete

Sedan år 2012 delas Klimatpriset ut till framstående och innovativa satsningar inom energi- och klimatområdet i Jönköpings län. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision eller på annat sätt bidra till att främja länets klimat- och energiarbete. Priset består av en gjuten plakett som delas ut under Klimatkvällen den 28 september av Håkan Sörman, Klimatrådets ordförande tillika landshövdingen i Jönköpings län.

Andreas Olsson informerar vidare om Klimatrådets arbete med workshop, seminarier inom de olika aktuella ämnena, exempelvis det kommande frukostseminariet på Atteviks i Nässjö, där besökarna ska få en presentation av många av de miljövänligare alternativ av bilar som finns på marknaden. Även solceller som fler och fler får upp ett intresse kring är ännu ett aktuellt ämne.

Även har ju regeringen skjutit till 1,2 miljarder kronor inför arbetet med ett bättre klimat och en förbättrad miljö. Bland annat bidrar detta till att upp till 50 procent av kostnaden för att iordningställa en laddstolpe för elbilar ersätts av staten.

Om Klimatrådet

Själva rådet består av 32 ledamöter med ledande befattningar inom politiken från länets samtliga kommuner, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer.

Andreas Olsson avslutar med orden:

– Vi är ett råd med stora visioner som bygger på en resultatinriktat, uthållig och bred och engagerad samverkan som vi tillsammans sedan 2011 lagt grunden till.