• Kartläggning av bristyrken ska ge en del av svaren på hur kompetensförsörjningen löses inom Växjö kommun. Charlotte Sköldberg och Elisabeth Wernerson Johnson presenterar sitt förslag i juni.

Kompetensbristen ska avhjälpas genom kartläggning av olika branscher

Ett unikt projekt pågår just nu mellan Växjö kommun och Arbetsförmedlingen i Växjö. I projektet arbetar man bland annat med att kartlägga bristyrken, målet är att komma fram till hur man löser kompetensförsörjningen inom många verksamhetsområden inom Växjö kommun. Charlotte Sköldberg och Elisabeth Wernerson Johnson ingår i projektgruppen som håller i kartläggningen som planeras presentera ett resultat i juni. Bristyrkena finns inom en rad yrkeskategorier som hälso-och sjukvård, skola, tillverkningsindustri, IT, bygg, transport, service, hotell, restaurang och de gröna näringarna.

– Genom att kartlägga branscher med bristyrken och även nuvarande utbildningsinsatser kan vi komma fram till hur vi ska använda utbildningsinsatserna på olika nivåer på ett klokt sätt för att täcka de bristyrken som kartlagts, säger Elisabeth Wernerson Johnson, projektledare för Kompetensförsörjningsprojektet .

Uppdraget från kommunledningen gäller att tänka nytt. Nu är det första gången som kommunen arbetar i direkt samarbete med arbetsförmedlingen för att hitta gemensamma lösningar och komma till rätta med bristerna på arbetskraft inom särskilt utsatta branscher. Näringslivskontoret och kommunens vuxenutbildning är direkt berörda men i styrgruppen för projektet finns även gymnasieskolan och Linnéuniversitetet representerad.

– Vi tittar på nätverk inom olika branscher. Förhoppningsvis kan man tillsammans med dessa identifiera strukturer som hindrar nytänkande och hitta nya bättre lösningar. Många har synpunkter och kan ge förslag till interna lösningar såsom lärlingsutbildningar och trainee, säger Charlotte Sköldberg, näringslivsutvecklare på näringslivskontoret.

Tidigare har kartläggningar gjorts utifrån sociala frågor och etableringsinsatser för nyanlända. Men nu antas ett nytt perspektiv, där bristyrkena, som i princip finns över hela linjen i samtliga branscher, sätts i fokus.

Elisabeth Wernerson Johnson ser snabbspår för att hitta lösningar inom en ganska snar tidsrymd. Exempelvis råder idag akut brist inom hälso- och sjukvård och byggbranschen:

– Det finns olika nivåer på utbildning, alltifrån gymnasieutbildningar, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning inom arbetsförmedlingen till högskoleutbildningar där kompetensbristen kan lösas. Meningen med snabbspår är att det inte bara ska leda till kortsiktiga lösningar utan även till långsiktiga resultat.

En del av arbetet med att kartlägga nätverken är att ta kontakt och samarbeta med programråden i gymnasieskolan, som kan branscherna inifrån och vet hur utbildningarna ska utformas på ett mer strukturellt sätt för att kompensera de branscher där det finns brist på yrkeskunnigt folk.

Rent praktiskt gör näringslivskontoret ett hundratal företagsbesök, enkätundersökningar och för samtal med både yrkeshögskolan och företag inom nätverken. Många branscher tar sitt eget ansvar för att öka intresset för sin egen bransch, exempelvis restaurangbranschen.

– Inom regionen ska ett nytt samarbete inledas för att få till gemensamma utbildningar inom yrkesvux, som flera kommuner kan dra nytta av. Alvesta, Lessebo, Uppvidinge och Växjö går in med en gemensam ansökan om att få yrkesinriktad vuxenutbildning till länet för att kompensera utbildningsbristen inom teknik, bygg, hälsa och it. De aktuella kommunerna går in med en ansökan tillsammans för att söka statsbidrag till denna yrkesvux.

– Något överraskande är det att det även inom gröna näringar och turism finns bristyrken. Turistnäringen har ökat med 50 procent och den här branschen skriker efter arbetskraft. Alltihop beror i slutänden på att befolkningen i Kronoberg ökar och företagen växer. En del av lösningen på kompetensbristen kan också vara att locka tillbaka hemvändare till länet, vilket både kommun och företag jobbar med, säger Charlotte Sköldberg.

 

Fakta

Växjö kommun har inlett ett samarbete med arbetsförmedlingen för att hitta gemensamma lösningar och komma till rätta med bristerna på arbetskraft inom särskilt utsatta branscher. Näringslivskontoret och kommunens vuxenutbildning är direkt berörda men i styrgruppen för projektet finns även gymnasieskolan och Linnéuniversitetet representerad.