Krångla inte bort potentialen för fler småföretag i offentlig upphandling

Ställ rimliga och relevanta krav, gör det möjligt att lägga anbud på mindre delkontrakt och använd lägsta pris-upphandlingar med förnuft. Tre viktiga budskap för att fler små företag ska delta i offentlig upphandling.

Det är inte ovanligt att det kommer in få anbud i de offentliga upphandlingarna. Det är av stor betydelse att få in fler anbud från småföretag.

En ny rapport från Företagarna visar att andelen småföretag (0-49 anställda) som deltar i offentlig upphandling fortfarande är 27 % på nationell nivå. I Småland och öarna är motsvarande andel omkring 32 % vilket är positivt men med tanke på att 99,5 % av att Sveriges näringsliv består av just småföretag är siffran låg.

Undersökningen visar dock även att det finns en potential i form av småföretagare i landet som idag inte deltar i offentlig upphandling, men som skulle kunna tänka sig att ta steget i framtiden. För att möjliggöra detta krävs dock att småföretag upplever att offentlig upphandling är hanterbart. I detta avseende finns det tydliga utmaningar kvar.

Undersökningen visar att de huvudsakliga skälen till att småföretag väljer bort offentlig upphandling är följande:

- Offentlig upphandling är för komplicerat och tar för lång tid. Omkring en fjärdedel av de svarande småföretagen har lämnat detta svar. Det är illavarslande att många av de småföretag som faktiskt deltar i offentlig upphandling anser att krånglet i offentlig upphandling har ökat: Drygt 40 % av dessa företag har svarat att det har blivit krångligare medan endast 6 % av dem anser att det har blivit enklare.

- Det är för mycket fokus på lägsta pris. Detta anges som huvudorsak av omkring en fjärdedel av de svarande småföretagen. Även lägsta pris-upphandlingar kan givetvis vara ändamålsenliga att använda och utesluter inte kvalitetskrav. De kan dock bidra till utvecklingen av prispress inom enskilda branscher.

- Kontrakten är för stora. 13 % av småföretagen har lämnat detta svar. Småskaliga företag kan av förklarliga skäl ha problem att klara av storskaliga kontrakt. De nya upphandlingsregler som införs till följd av EU:s nya upphandlingsdirektiv kommer innebära att upphandlande myndigheter alltid ska överväga att dela upp kontrakt i mindre delar. Förhoppningsvis ska detta möjliggöra anbud från ännu fler småföretag samt leda till bättre konkurrens och goda affärer.

Det är viktigt att stat, kommun och landsting beaktar detta. Vi behöver ta tillvara på den potential som finns för fler anbud från små företag i offentlig upphandling – för sund konkurrens och goda affärer för våra gemensamma skattepengar.

Christoffer Lewinowitz