Nya 3:12-regler

De s.k. 3:12-reglerna omfattar reglerna som avser utdelning på kvalificerade aktier i fåmansbolag. Den 31 maj lämnade regeringen en lagrådsremiss som innehåller förändringar beträffande lönebaserad utdelning. Avsikten är att de nya reglerna ska gälla från 2014. Det innebär att löneuttaget under 2013 kommer att påverka utdelningsberäkningen under 2014.
Syftet med ändringarna är:
Att begränsa utdelningsmöjligheten för stora fåmansbolag med många anställda och många delägare.
Att begränsa skattekrediter
Att begränsa det lönebaserade utdelningsutrymmet.
Att stimulera mindre företag att anställa.

Kapitalandelskrav

Stora företag, framförallt revisions- advokat- och andra konsultföretag med många delägare och många anställda, har kunnat ta ganska stora utdelningar baserat på höga totala lönesummor. Detta har kunnat ske oavsett hur liten ägarandel en aktieägare har. Regeringen menar att dessa delägare kunnat "överkompensera" sig dvs. utdelningen har inte stått i rimlig proportion i förhållande till löneuttaget.
I de nya reglerna anges att ägarandelen minst måste uppgå till 4 % för att löneunderlagsregeln ska få tillämpas.

Höjt lönekrav

För att löneunderlagsberäkning ska kunna utnyttjas krävs eget eller närståendes löneuttag på minst 9 inkomstbasbelopp (IBB). För åren 2013 och 2014 måste dock lönen uppgå till minst 9,5 IBB (2013 = 537 00 kr).
Om en delägares löneunderlag uppgår till 100 IBB ökar kravet på löneuttag ytterligare med 10 % av den del av underlaget som överstiger 100 IBB. Maximalt krävs dock en lön på 40 IBB (2013=2 264 000 kr).

Höjt lönebaserat utrymme

I dagsläget får 25 % av lönesumman medräkas vid lönebaserad utdelning. Detta utrymme ökas till 50 % av lönesumman. Detta ökar alltså möjligheten för att beräkna lönebaserat utrymme, vilket förväntas stimulera nya anställningar.
Det lönebaserade utrymmet får inte vara högre än 50 gånger den egna eller närståendes kontanta ersättning. Detta gäller inte sparat utdelningsutrymme från tidigare år dvs. från tiden före de nya reglerna.

Dotterbolag

För att löner i dotterbolag ska kunna medräknas i löneunderlagt, krävs att ägandet i dotterbolaget, indirekt eller direkt, uppgår till mer än 50 % av kaptalet i företaget.
Avsikten är att de nya reglerna ska finnas med i höstbudgeten 2013.
Det finns därför anledning att redan under hösten 2013 räkna på utdelningsmöjligheterna.
Det har inte bara effekt på möjligheten att ta utdelning utan även vid en framtida försäljning av bolaget.