• Rickard Wester och Jessica Danielsson, Västervik Miljö & Energi, är några av de som arbetat med de nya strategierna gällande el och klimat samt renhållning och avfallshantering för Västerviks kommun. Foto: Lena Dahlberg
  • Eva Gustafsson förpassar ett äppleskrutt till matavfallet. Avfall som sedan blir till biogas. Sammanlagt finns åtta olika sätt att sortera matavfall och förpackningar.

Nya mål för miljö och energi

”Västervik ligger i framkant gällande biogas och sortering”

Klimatfrågan och växthuseffekten är högt upp på dagordningen, lokalt såväl som globalt. Det är också något som lyfts fram extra tydligt i förslaget till ny Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun som Västerviks kommunkoncern tagit fram.

VÄSTERVIK

I dagarna löper remisstiden ut för de nya förslagen till Energi- och klimatstrategi samt Renhållningsordning med avfallsplan för Västerviks kommun. Strategier som ska gälla för 2015-2020. När det gäller Energi- och klimatstrategin är det prioriterade området att minska koldioxidutsläppen från trafiken.

– I första hand riktar vi in oss mot transportsektorn, säger Rickard Wester, kvalitets- och miljöansvarig på Västervik Miljö & Energi.

Alternativa bränslen

Strategin innehåller både mål och åtgärder för att minska utsläppen. Här kan Västerviks kommun, och andra offentligägda organisationer, gå före som goda exempel när det gäller att byta till alternativa bränslen, menar Rickard Wester.

– Det är viktigt att ge så många goda exempel som möjligt för att motivera privatpersoner att byta till miljövänligare bränslen.

Alternativa bränslen är bland annat biogas, där kommunen både har egen tillverkning och en biogasmack.

– Andra alternativ kan vara biodiesel, etanol, eldrift eller hybrider.

Miljöstyrande taxor att vänta

Att källsortering ska vara enkel och nära är ett av de prioriterade målen i Renhållningsordning med avfallsplan för Västerviks kommun.

– Målet för 2020 är att 90 procent av alla hushåll ska sortera matavfall och förpackningar, säger Jessica Danielsson, kommunikatör på Västervik Miljö & Energi. Idag sorterar 88 procent av villahushållen förpackningar och tidningar, för lägenhetshushållen är siffran 37 procent. Andelen villahushåll som sorterar matavfall är 39 procent, lägenhetshushåll sju procent.

– Det är viktigt att det är lätt att göra rätt. Nyckeln är information och rådgivning, vi kommer även arbeta för att fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ska göra det lättare för sina hyresgäster att sortera.

– Miljöstyrande taxor är att vänta för den som inte väljer att sortera, tillägger Rickard Wester.

De nya förslagen har arbetats fram under ett års tid och är ett samarbete mellan Västervik Miljö & Energi, Samhällsbyggnadsenheten, Bostadsbolaget samt Miljö- och byggnadskontoret.

– Vi ser gärna att allmänheten lämnar synpunkter via vår och kommunens hemsida till och med den 30 april.