• Näringslivschefen Camilla Littorin. Foto: Jenn Hultberg

Samtid och framtid med Littorin

Hon beskriver Jönköping som en plats dit alla vägar bär- och snart alla spår. Men näringslivschefen Camilla Littorin menar också att näringslivet står inför stora utmaningar kommande 20 åren, framförallt när det gäller jobbtappet när digitaliseringen drar fram inom alla yrken i världen.

 Hur ser det ut kring näringslivet i Jönköping överlag, vad är det för anda som råder?

– Det är sällan en sak, en händelse, en person, eller ens en enskild produkt som gör en organisation, företag eller region framgångsrik. Det är samarbeten, långsiktighet och att bygga starka team som håller i längden. Precis så har vi lyckats göra Jönköping till en av Sveriges mest dynamiska storstadskommuner. Starka utbildningsinsatser, satsande företag och positiva invånare. Alla är delaktiga. Alla är viktiga, säger Camilla Littorin.

– Jönköping är en knutpunkt för affärer, för logistik och för människor. Hit bär alla vägar, och snart alla spår.

Jönköping- näst bäst

När landets tio största kommuner jämfördes rankades Jönköping som näst bäst, efter Stockholm, inom företagstillväxt och är en av kommunerna med den högsta tillväxten i antal anställda.

– Jönköping är en region som i ekonomiskt hänseende står väl rustad. God konkurrenskraft har lagt grund för många år av snabb ekonomisk tillväxt, säger Littorin.

– Jönköping har ett dynamiskt och varierat näringsliv. I Jönköpings kommun finns ca 12 000 företag som verkar inom 500 olika branscher. Det gör att vi inte står och faller med en bransch.

Regionen är känd för sina många små och medelstora företag, främst inom den tillverkande industrin, som sysselsätter nästan 25 procent av befolkningen, jämfört med cirka 17 procent för riket i övrigt.

Har det varit några större motgångar inom näringslivet senaste året och i så fall vilka?

– Nej, det har faktiskt inte varit det, inte något specifikt för Jönköping. Givetvis har till exempel den globala ekonomin, finanskriser i EU liksom Kinas darrande börs en stor inverkan på våra företag men det är lika för alla företag i vårt land.

– Därför är det viktigt för våra företag att arbeta nära sina kunder, ha full koll på olika marknader, försöka hitta nya marknader eller nya produkter och samarbetspartners för att kunna dra nytta av de kompetenser, kontaktvägar och upparbetade kontakter man redan har.

Vad är den största satsningen som görs för näringslivet i Jönköping i år och 2016?

– Mest tydligt är byggandet och utformandet av den nya stadsdelen som tar form vid Södra Munksjön. Vi har därför bildat ett särskilt utvecklingsbolag – Södra Munksjön Utvecklings AB – som arbetar med den helt nya stadsdelen med ny järnvägspunkt, höghastighetståg och boende för 14 000 människor.

Camilla Littorin nämner även infrastrukturfrågor som alltid aktuella.

– Jönköping kan bli knutpunkten som binder ihop Stockholm med Göteborg och Malmö och resten av Europa. Götalandsbanan är tänkt att trafikeras av förutom höghastighetstågen (320 kilometer i timmen), även snabba interregionala tåg, säger hon.

– Även det faktum att vi äntligen är en internationell flygplats med Jönköping Airport.

Vad behövs för att stärka näringslivet i Jönköping, enligt dig? Vad tycker du behövs i staden?

– Förutom de satsningar vi gör på nya stadsdelar, boenden och infrastruktur så finns det andra utmaningar för att stärka näringslivet. Vårt Science Park-system är ovärderligt liksom närheten till vår Högskola.

– Ytterligare samarbeten mellan forskning, högskolan, befintligt näringsliv samt företagen i Science Park, tror jag är en viktig framgångsfaktor inför framtiden.

Littorin menar att Jönköping står inför ungefär samma framtida utmaningar som andra svenska regioner, som bland annat handlar om att stärka arbetskraftens kompetens och förbättra utbildningsväsenden.

– I många avseenden står Jönköping bättre rustat än många andra regioner. Hur väl regionen lyckas förädla dessa goda förutsättningar och tackla nya utmaningar kommer att avgöra om regionens framtid blir lika framgångsrik som dess samtid.

Digitalisering- en utmaning

Hon nämner även vikten av att locka kompetenser inom bland annat IT-konsulter, revisorer, civilingenjörer och systemutvecklare till privata tjänstesektorn som en viktig del för regionen.

– En annan stor utmaning vi har i Sverige är digitaliseringen. Enligt internationell forskning riskerar mer än hälften av alla arbetstillfällen att försvinna inom den kommande 20-årsperioden till följd av digitalisering och automatisering, säger Camilla Littorin.

– Det påverkar hela samhället och samhällsutvecklingen och det pågår nu. Det inget vi kan lägga åt sidan för att titta på i morgon. Frågorna vi måste ställa oss är ”Hur ska vi vara för att vara en attraktiv arbetsgivare? En attraktiv plats att bo på? Hur ska vi locka till oss kompetenserna och kunnandet?” Det är en gigantisk utmaning för oss alla, säger Camilla Littorin.