• År 2040 ska 100 procent av Sveriges elproduktion bestå av förnybart bränsle. Första fasen innebär etablering av solel fram till 2022, säger Zinaida Kadic, projektledare Energimyndigheten. Foto: Privat

Solenergin kommer allt mer

Energimyndigheten har lämnat förslag om ny solstrategi

I Energimyndighetens förslag till solelstrategi framgår det att det kan vara rimligt att solel kan svara för 7-14 terrawattimmar, vilket kan motsvara tio procent av Sveriges totala elanvändning per år. – Enligt energiöverenskommelsen är målet att 100 procent av Sveriges elproduktion ska vara förnybart år 2040, säger Zinaida Kadic, projektledare på Energimyndigheten för förslaget till solelstrategi, till Smålands Näringsliv.

Den 17 oktober lämnade Energimyndighetens sitt förslag till strategi för ökad användning av solel till regeringen. Förslaget är nu ute på remiss till olika berörda instanser och myndigheter, bland annat till landets länsstyrelser för synpunkter och bedömningar.

När remissrundan klarats av tar regering och riksdag ställning till hur utbyggnaden av solelen går vidare.

Energimyndighetens förslag till solelstrategi överensstämmer med branschföreningen Svensk Solenergis mer långsiktiga mål och denna branschförening ställer sig bakom den målbild som Energimyndigheten föreslagit.

Utbyggnadsfaser

Energimyndigheten föreslår att perioden fram till 2040 ska delas upp i två faser, där arbetet i inledningsfasen de kommande fem åren fokuserar på att få till ett bra ramverk för solel.

– Målbilden är att solel bidrar till den framtida förnybara elproduktionen, från dagens mer marginella roll till ett bidrag på 5 till 10 procent av elanvändingen. Våra förslag utgår ifrån att först etablera målgruppsanpassade regelverk och stödsystem som senast ska vara på plats 2022 och därefter fokusera på en kontrollerad utbyggnad av systemet, utvecklar Zinaida Kadic.

Energimyndighetens förslag innebär förändringar av regelverken och de olika stödsystemen för energiutbyggnad så att det ska bli enklare att installera solcellsanläggningar, liksom förbättrad tillgång på statistik för marknadsuppföljning och certifiering av installatörer för att kvalitetssäkra installationerna.

Energimyndigheten föreslår en kontrollstation 2019 där det finns möjlighet att utvärdera om det föreslagna ramverket fungerar. Energimyndigheten anser att det är av yttersta vikt att fortsätta bevaka marknadsutvecklingen under fas två för att få en långsiktigt hållbar utveckling av solenergin och därmed komma bort från fossilbränslet.