Svårt att hantera missbruksproblem

OECD-rapporten Mental Health and Work Sweden, visar att psykisk ohälsa kostar drygt 70 miljarder kronor varje år i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg.
Rapporten visar också att psykiska diagnoser idag står för cirka 40 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige. Att psykisk ohälsa är ett växande problem blir ännu tydligare när man tar del av en beräkning som Missbruksutredningen gjort och som visar att olika former av missbruk i dag kostar vårt land 150 miljarder kronor per år.
Sedan 1970-talet har andelen svenskar som arbetar inom industri och tillverkning minskat med 50 procent. Samtidigt har andelen som arbetar i tjänstesektorn ökat med 50 procent och många av dessa är småföretagare.

Kunskap saknas

Bank- och försäkringsbolaget Länsförsäkringar har färdigställt en enkät med ett antal frågor till anställda och arbetsgivare på företag med en till nio anställda, där 85 procent tillhör gruppen småföretagarna.
Både de anställda och arbetsgivarna är överens om att missbruksproblem är mycket viktigt för en arbetsgivare att kunna hantera. Åtta av tio tillfrågade tycker att frågan är viktig. Bara drygt tre av tio arbetsgivare och fyra av tio anställda på mindre företag uppger att arbetsgivarna har ganska hög eller mycket hög kompetens att hantera sina medarbetares missbruksproblem.
Förutom att kompetensen saknas är det de små företagen som drabbas värst om någon blir sjuk, då varje person är en nyckelresurs i det lilla företaget.
Det handlar alltså om att arbeta förebyggande och kunna tyda tidiga signaler.
Tilläggas kan att anställda i små organisationer oftast är väldigt lojala, man vet vad det innebär om man inte finns på plats så man "biter ihop" och tränger bort symtomen. Kunskaper om tidiga signaler på begynnande missbruksproblem kan därför vara avgörande för ett positivt resultat, säger hälsostrategen Anna Karin Lindeberg på Länsförsäkringar.

Rätt försäkring

I dagsläget finns det bra sjukvårdsförsäkringar som innehåller förebyggande hälsotjänster som kan vara ett viktigt stöd för de företag som inte har tillräckligt med egna resurser för att själva arbeta med dessa frågor.
Samtidigt finns en oro för att sjukvårdsförsäkringarnas utveckling skulle vara ett hot mot den svenska sjukvården, trots att sjukvårdsförsäkringarna år 2011 utgjorde 0,6 procent av det nationella sjukvårdssystemet. Därför är det osannolikt att utvecklingen av privata sjukvårdsförsäkringar också i en framtid kommer att påverka det svenska hälso- och sjukvårdssystemet i sin helhet under överskådlig framtid.
För väldigt många småföretagare är sjukdom bland anställda inte bara en kostnad och en sjukvårdsförsäkring bara en löneföremån. För många kan det istället handla om företagets överlevnad, menar Anna Karin Lindeberg.